1. Uzatvorenie zmluvy

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme akceptovať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo odovzdaním tovaru na jeho prepravu do dvoch dní.

2. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás Rogi Stav s.r.o. musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy; jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty a odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade sa vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo nám ho odovzdajte alebo ho odovzdajte Slovenskej pošte (spoločnosť poskytujúca službu prepravy balíkov uvedená nižšie) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru uhradíme my.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Koniec pokynov na odstúpenie od zmluvy

>Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

3. Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny

Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.

Tovar je potrebné poslať späť na adresu:
Rogi Stav s.r.o. 091 01
Stropkov Cintorínska 1882

5. Doprava tovaru

a.Doručenie kurierom

b. Doručenie paletovou prepravou SDS

c. Osobný odber v našom sklade Stropkov 091 01 Cintorínska 1882 ZADARMO

d. Doručenie vlastnou dopravou Rogi shop nad 200 kg

6. Záruka

V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady, vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u zamestnanca, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a, v prípade splnenia zákonných podmienok, ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy; okrem uvedeného si môžete uplatniť aj nárok na náhradu škody, vrátane náhrady škody namiesto plnenia a náhradu vašich márne vynaložených výdavkov.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Náklady na dopravu

Doručenie kuriérom

Balíky do 100 kg kuriérskou spoločnosťou 123 Kuriér

-Objednávky prijaté sa snažíme vybaviť okamžite, ak je tovar dostupný následne expedujeme a zákazník ho môže očakávať podľa typu vybranej dopravy aj na nasledujúci pracovný deň. Každopádne treba brať do úvahy aj to, že pri práci so zásielkami ide okrem iného aj o ľudský faktor, kvôli čomu sa môže dodacia doba predĺžiť .

Hmotnosť Cena s DPH
od 0-3 kg 5,00 €
3-5 kg 5,30 €
5-10 kg 5,70 €
10-20 kg 6,20 €
20-40 kg 7,00 €
40-50 kg 8,30 €
50-70 kg 15,00 €
70-100 kg 17,00 €

Dobierka : 2 EUR

Priamy vklad na účet : 0 EUR

Doručenie Paletovou prepravou SDS

-Pri paletovej preprave dodacia doma 2-5 pracovných dni

produkty do 100 EUR Cena s DPH
100-200kg 42,00 €
200-400kg 57,00 €
400-600kg 68,00 €
600-1000kg 74,00 €
101-449 EUR Cena s DPH
100-200kg 38,00 €
200-400kg 53,00 €
400-600kg 65,00 €
600-1000kg 70,00 €
produkty nad 449 EUR Cena s DPH
100-200kg 34,00 €
200-400kg 45,00 €
400-600kg 58,00 €
400-1000kg 62,00 €

Fasádny polystyrén prepravujeme len od určitého množstva , je možné si ho vyzdvihnúť osobne prípadne, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na jeho prepravu podľa miesta doručenia

Osobný odber v našom sklade Stropkov 091 01 Cintorínska 1882 ZADARMO

Doručenie vlastnou dopravou Rogi shop nad 200 kg

Na odosielanie objednávok v rámci celého Slovenska využívame vlastnú dopravu, vďaka čomu môžete mať tovar doma za menši poplatok Cena dopravného sa odvíja od výšky objednávky a váhy. Pri zvolení tejto dopravy Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom o cene dopravy a dátumu doručenia.

8. Ceny

Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.

9. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.

10. Alternatívne riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

11. Rozhodné právo

Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

12. Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán

Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

13. Zmluvný jazyk / ukladanie textu objednávky

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky u nás neukladáme a po dokončení objednávky už nie je viac dostupný. Text vašej objednávky si však môžete hneď po odoslaní objednávky vytlačiť.

14. Práva k fotografiám

Majiteľom všetkých práv k fotografiám je Rogi Stav s.r.o. . Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

15. Identifikačné údaje dodávateľa

Rogi Stav s.r.o.
091 01
Stropkov 1901/42
+421 918 356 014
Konateľ : Igor Žatkovič
IČO: 51733978
IČ DPH : SK2120778539
podľa §4