ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len„ GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o
ochrane osobných údajov“)
Úvodné ustanovenia
Spoločnosť Rogi Stav, s.r.o., Čerlinská 1901/42, 091 01 Stropkov, IČO: 51 733 978 (ďalej
len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v
kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích
strán. Pre prevádzkovateľa je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba
chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné
údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v
závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie
ako:
– identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (časť 1. tohto dokumentu),
– Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto
dokumentu),
– informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
(časť 3. tohto dokumentu)
pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete
v časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:
-návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)
-klient resp. záujemca o produkt (časť 4.2. tohto dokumentu)
-uchádzač o zamestnanie (časť 4.3. tohto dokumentu)
-dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.4. tohto dokumentu)
Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. požiadať, aby ste nám
poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude
spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie
tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.
Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému
spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí,
používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto
situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.
1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti Rogi Stav, s.r.o.
Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. sú:
obchodné meno: Rogi Stav, s.r.o.
sídlo: Čerlinská 1901/42, 091 01 Stropkov
IČO: 51 733 978
zápis v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 36509/P
email: info@rogishop.sk
tel.č.: 0918 356 014
Spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s
GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je
povinná).
2. Práva dotknutej osoby
V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba,
nasledovné práva:
Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese
uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným
primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky
možné.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme
tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné
na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo
znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby
sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné
údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu
alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov
máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania
prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné
podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do
12:00 hod.
3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb
Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou
Rogi Stav, s.r.o. osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných
údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu
takého vlastnoručného podpísania poučenia.
4.1. Návštevník webovej stránky spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. Spoločnosť
Rogi Stav, s.r.o. je prevádzkovateľom webovej stránky – internetového obchodu
umiestneného na adrese www.rogishop.sk (ďalej aj ako “e-shop”).
Čo sú to súbory Cookies?
Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita
používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia
poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a
prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete
predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo „pokaziť“ určité prvky
funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na
Wikipédii v článku o HTTP cookies.
Ako používame súbory cookies
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov
bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby
úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby
ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre
prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate.
Zakázanie súborov cookies
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači
(prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na
vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných
webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj
zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies
nezakazovali.
Súbory cookies, ktoré nastavujeme
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných
stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si
zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu
Súbory cookies tretích strán
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované
dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete
naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje
jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a
spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to,
aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli
ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte
oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a
meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah.
Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké
stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V
niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste
nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet
sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám
obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych
médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby
tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook,
Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na
rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na
rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov.
Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia.
Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory
cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im
znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku
vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:
Internet Explorer www.windows.microsoft.com
Safari www.support.apple.com
Opera www.help.opera.com
Mozilla Firefox www.support.mozilla.org
Google Chrome www.support.google.com
Brave www.support.brave.com
4.1.1. Účel spracovávania osobných údajov
Spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:
– optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,
4.1.2. Právny základ
Ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovej
stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme
disponovať právnym základom.
(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem
prevádzkovateľa, teda našej spoločnosti, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie
služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a
(ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti
so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov, naša spoločnosť
prehlasuje, že z povahy produktov poskytovaných našou spoločnosťou vyplýva, že nie sú
určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa našej spoločnosti
netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas
so spracovaním jej osobných údajov (podľa §15 Zákona o ochrane osobných údajov).
4.1.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Naša spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:
– v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka
webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:
Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie,
bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri
vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci
širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu
ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne
potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:
– súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a
– súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste
výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť
poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).
Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní
sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné
údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré
ste webovú stránku navštívili).
4.1.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme. Určité činnosti
pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa
vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä
externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce
webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti.
Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb
spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným
podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).
4.1.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj
prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk
prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si
vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných
právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr.
súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.1.6. Doba spracúvania osobných údajov
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich
systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu,
ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou
osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu
nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za
účelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby a
po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo do momentu
odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).
4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)
Produktom spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná
spoločnosťou Rogi Stav, s.r.o. a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou
Rogi Stav, s.r.o.
4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov
Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je
potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o
návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v
závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so
záujmom o produkt/-y našej spoločnosti.
Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej
stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou
podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí. Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť
pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).
Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s
vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
– pomoc s dokončením vašej objednávky,
– podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
– získanie ďalších potrebných informácií
Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a
Instagram
Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca
o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných
zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti).
4.2.2. Právny základ
Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho
marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenia GDPR
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)
Nariadenia GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenia GDPR
4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:
– meno, priezvisko, titul
– adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
– dátum narodenia (ak je potrebný za účelom jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie
klienta najmä v prípade písomne uzatváranej zmluvy)
– IČO
– číslo telefónu, e-mail
– čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
4.2.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.
Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,
ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité
činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa
vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä
externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting
a správu serverov a/alebo dátových úložísk, kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade
doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni
zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa
aktuálnych potrieb spoločnosti Rogi Stav, s.r.o.
4.2.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj
prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami
(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú
čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú
súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US
Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov
Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu
spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1vyššie),
ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po
ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s
takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne
potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ
takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné
údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu(maximálne však po dobu
desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V
prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa
právoplatného skončenia súdneho sporu.
4.3. Uchádzač o zamestnanie
4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov
Spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:
– Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste
kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
-Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelom riešenia
sporov, sťažností alebo právnych procesov.
-Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vaše osobné
údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.
Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o
zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných
zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).
4.3.2. Právny základ
Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely
oprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať
kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať
preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich
budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade
uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne
poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).
4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmä
nasledovné informácie:
-Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa
prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.
-Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania,
vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete
vo svojom životopise uviesť.
-Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom
liste.
-Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa
zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť
pre vybrané typy pozícií a pod.
-Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v
minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich
mená a kontaktné údaje.
4.3.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Naša
spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
– Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno
a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné
informácie o vás.
– Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s
orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.
– Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné
údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.
Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto
činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej
osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými
subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské
spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne
spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej
spoločnosti.
4.3.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj
prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami
(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú
čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú
súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US
Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už
nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania
výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v
ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana
našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme
Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami
spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať
dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo
ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.
4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)
4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb
a/alebo tovarov našej spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. alebo spolupracujúcej osoby spoločnosti
Rogi Stav, s.r.o. bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah
alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľova
správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou spoločnosťou,
(ii)výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku našej
spoločnosti a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas. Zdroj
osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám dodávateľ dobrovoľne
prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).
4.4.2. Právny základ
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
– výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi
spoločnosťou Rogi Stav, s.r.o. a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane
predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo
písomne, a to aj vo forme objednávky) a
– v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jej
podnikateľskej činnosti.
4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom
naplnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom
rozsahu:
– meno, priezvisko, titul
– IČO
– miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)
– číslo telefónu, e-mail
– čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
4.4.4. Kategórie príjemcov
Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť a to v písomnej a elektronickej forme.
Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,
ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité
činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a
obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto
subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia
úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové
a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov
a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu
byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti Rogi Stav, s.r.o. Vaše osobné
údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti
dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto klientom.
4.4.5. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj
napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných
osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že
zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov
(t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu
EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).
4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje bude spoločnosť Rogi Stav, s.r.o. spracúvať po dobu trvania zmluvného
vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých
záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva
Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná
príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša
spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia
zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy
nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou
osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 08.06.2018
AKTUALIZÁCIA 08.06.2022